زیبایی شناسی در عکاسی

زیبایی شناسی در عکاسی

عکاسی مانند هر وسیله بیانی دیگری زبان خاص خودش را دارد. آموختن این زبان به ما کمک می کند تا از طریق عکس هایی که می گیریم، فکرها و جهان اطرافمان را بیان کنیم.

هر اثر هنری دارای دو بخش است: فرم و محتوا
اما محتوا، درونمایه یک اثر هنری است، محتوا،اندیشه و پیامی است که در اثر وجود دارد.

هر یک از این دو بخش دارای پیچیدگیهای فراوانی هستند و کتابهای زیادی در مورد آنها نوشته شده است.
شکل یا فرم یک اثر هنری باید دارای ویژگیهایی باشد که بتواند محتوا و مفهوم اثر را به مخاطب منتقل کند.

و بدون رعایت آنها ممکن است اثر خلق شده رابطه مناسبی با مخاطب برقرار نکرده و پیام اثر منتقل نشود.

عکاسی نیز به عنوان یکی از شاخه های هنرهای تجسمی از اصول مشترکی پیروی میکند.

که در اثر وجود دارد.هر یک از این دو بخش دارای پیچیدگیهای فراوانی هستند و کتابهای زیادی در مورد آنها نوشته شده است.
شکل یا فرم یک اثر هنری باید دارای ویژگیهایی باشد که بتواند محتوا و مفهوم اثر را به مخاطب منتقل کند و بدون رعایت آنها ممکن است اثر خلق شده رابطه مناسبی با مخاطب برقرار نکرده و پیام اثر منتقل نشود. عکاسی نیز به عنوان یکی از شاخه های هنرهای تجسمی از اصول مشترکی پیروی میکند.

که در اثر وجود دارد.هر یک از این دو بخش دارای پیچیدگیهای فراوانی هستند و کتابهای زیادی در مورد آنها نوشته شده است.
شکل یا فرم یک اثر هنری باید دارای ویژگیهایی باشد که بتواند محتوا و مفهوم اثر را به مخاطب منتقل کند و بدون رعایت آنها ممکن است اثر خلق شده رابطه مناسبی با مخاطب برقرار نکرده و پیام اثر منتقل نشود. عکاسی نیز به عنوان یکی از شاخه های هنرهای تجسمی از اصول مشترکی پیروی میکند.

برای رسیدن به بهترین نتیجه در عکاسی باید قواعد ترکیب بندی را بشناسیم و به کار ببندیم

ترکیب بندی: چیدمان عنصر تصویر به گونه ای قویترین نتیجه را بدهد (در مقاله بعدی به تفصیل به این مورد میپردازیم)

توسط |2019-02-22T00:50:24+00:00فوریه 22nd, 2019|آموزش عکاسی, ترکیب بندی|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه